Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu przedmiotowe » Koncepcja rozwoju i funkcjonowania szkoły

Koncepcja rozwoju i funkcjonowania szkoły

 

        KONCEPCJA PRACY

     Szkoły Podstawowej nr 4 im. Marii Konopnickiej w Śremie 

        2014/2015 – 2016/2017

  


 

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W ŚREMIE


 opracowana w roku szkolnym 2014/2015

 1. I.        CHARAKTERYSTYKA SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 4 mieści się w dwupiętrowym budynku, ma 22 sale lekcyjne, pracownie przedmiotowe i językową, bibliotekę z czytelnią, stołówkę oraz gabinety pedagoga, psychologa, logopedy oraz higienistki, dwuizbową świetlicę ( czynną od godz. 645do 1615), strzelnicę sportową,  dwie pracownie komputerowe, salkę terapeutyczną do zajęć korekcyjno-kompensacyjnych, salę gimnastyczną oraz plac zabaw z programu „Radosna szkoła”. Do szkoły uczęszczają dzieci w wieku od 6 do 13 lat, a zajęcia odbywają się przez pięć dni w tygodniu i trwają od 8.00 do 15.20, z przerwami 10 - 15 minutowymi. Sekretariat szkoły czynny jest codziennie od 7.30 do 15.30. 

 1. II.      OTOCZENIE SZKOŁY

Szkoła Podstawowa nr 4 położona jest na obrzeżach dużego osiedla, sąsiaduje z dobrze zagospodarowanymi terenami nad jeziorem, blisko parku i ogródków działkowych.

 1. III.    CELE SZKOŁY

OGÓLNE:

Przyjęte zadania mają służyć doskonaleniu pracy szkoły we wszystkich obszarach działania zgodnie z jej misją i wizją oraz wspomagać wykształcenie i wychowanie absolwenta zgodnie z określonym wizerunkiem.

ETAPOWE:

 •  przygotowuje do aktywnego i świadomego udziału w procesie nauczania, rozwijania własnych zainteresowań oraz wykorzystania zdobytej wiedzy w praktyce;
 • oferuje atrakcyjne formy i metody nauczania;
 • dąży do rozwijania samorządności uczniów;
  • dąży do kształtowania właściwych postaw moralnych, ucząc tolerancji, serdeczności i wzajemnej pomocy;
  • dba o pozytywny wizerunek w środowisku;
  • zapewnia nowoczesną bazę dydaktyczną;
  • efektywnie współpracuje z rodzicami, włączając ich do działań opiekuńczych,

wychowawczych i organizacyjnych;

 • przygotowuje do życia w „małej i dużej" Ojczyźnie;
  • daje uczniom poczucie bezpieczeństwa, zapewnia życzliwą atmosferę i różnorodną pomoc;
  • zapewnia uczniom udział w projektach edukacyjnych;
  • zapewnia pomoc psychologiczno – pedagogiczną i z zakresu profilaktyki zdrowotnej;
  • organizuje opiekę i pomoc uczniom mającym trudności w nauce i będącym w trudnej sytuacji materialnej.
 1. IV.   MODEL ABSOLWENTA
 • jest wyposażony w wiedzę i umiejętności określone w podstawie programowej;
 • jest kreatywny, potrafi odnaleźć się w otaczającym świecie, prezentować swoje poglądy, samodzielnie podejmować decyzje;
 • potrafi korzystać z najnowszych osiągnięć naukowo-technicznych;
 • jest tolerancyjny, reprezentuje wysoki poziom kultury osobistej;
 • preferuje zdrowy styl życia;
 • posiada określony system wartości;
 • odnosi się z szacunkiem do tradycji narodowej
 1. V.     PLAN DZIAŁAŃ SZKOŁY
  1. Pierwszy obszar - BAZA SZKOŁY
 • Modernizacja oraz rozwój bazy dydaktycznej i materialnej.
 • Podejmowanie działań wzbogacających warunki lokalowe i wyposażenie szkoły w celu poprawy warunków realizacji programów nauczania i poszerzania oferty zajęć.
 • Pozyskiwanie dodatkowych środków finansowych.
 1. Drugi obszar – ORGANIZACJA PRACY SZKOŁY / ORGANIZAJA I ZARZĄDZANIE SZKOŁĄ
 • Przestrzeganie przepisów prawa oświatowego i prowadzenie dokumentacji wewnątrzszkolnej zgodnie z przepisami prawa, zapewnienie funkcjonowania szkoły zgodnie z prawem oświatowym i jej statutem.
 1. Trzeci obszar – DYDAKTYKA
 • Zapewnienie wysokiej jakości procesu dydaktycznego realizowanego w sposób atrakcyjny dla ucznia, mającego na celu osiąganie dobrych wyników egzaminów wewnętrznych i zewnętrznych
  • Ukierunkowanie procesu dydaktycznego na rozwój ucznia.
 1. Czwarty obszar – KADRA, doskonalenie zawodowe n-li i kadry niepedagogicznej
 • Wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej jakości pracy oraz w zdobywaniu kolejnych stopni awansu zawodowego.
 • Organizacja wewnątrzszkolnego systemu doradztwa metodycznego.
 1. Piąty obszar – DZIAŁALNOŚĆ OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZA SZKOŁY
 • Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju ucznia w przyjaznym      

i bezpiecznym środowisku.

 • Kształtowanie postaw zgodnych z normami społecznymi.
 1. Szósty obszar – KLIMAT / ATMOSFERA SZKOŁY
 • Budowanie pozytywnego klimatu w szkole.
 • Tworzenie dobrych relacji szkoła – dom.
 1. Siódmy obszar - FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM
 • Dążenie do aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu szkoły.
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku i promowanie swoich osiągnięć.

 

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE

 

 

Zadania

 

Formy organizacji

 

 

Odpowiedzialni

Terminy realizacji

I

Modernizacja

oraz rozwój bazy dydaktycznej

i materialnej

 

 

1. Sukcesywne uzupełnianie bazy pomocy dydaktycznych do poszczególnych przedmiotów oraz zbiorów i wyposażenia biblioteki szkolnej – pozyskiwanie pomocy dydaktycznych poprzez udział w projektach .

2. Modernizacja i rozbudowa bazy sportowej.

 

Dyrekcja Pracownicy administracji

Nauczyciele

Na bieżąco wg posiadanych środków finansowych

II

Przestrzeganie przepisów prawa oświatowego

 

1. Przestrzeganie dyscypliny pracy.

2. Nowelizacja dokumentów wewnątrzszkolnych i systematyczne prowadzenie bieżącej dokumentacji zgodnie z aktualnymi przepisami prawa.

3. Przestrzeganie zasad WSO przy planowaniu

i realizacji procesu dydaktycznego.

4. Aktualizowanie prawa wewnątrzszkolnego pod kątem zgodności z obowiązującym stanem prawnym.

5. Sprawowanie wewnętrznego nadzoru pedagogicznego.

6.  Zatrudnianie nauczycieli zgodnie z. wymaganymi kwalifikacjami i potrzebami szkoły.

 

Dyrekcja

Nauczyciele

Zgodnie z ustalonymi terminami

 

 

 

 

KSZTAŁCENIE

 

 

Zadania

 

Formy organizacji

 

 

Odpowiedzialni

Terminy realizacji

I

Zapewnienie wysokiej jakości procesu dydaktycznego realizowanego w sposób atrakcyjny dla ucznia

 

 

1. Analiza realizowanych w szkole programów nauczania.

2. Opracowywanie, wdrażanie  i  kontynuacja programów autorskich.

3. Uwzględnianie w procesie dydaktycznym wymagań egzaminacyjnych.

4. Stosowanie w procesie dydaktycznym różnorodnych metod pracy i środków dydaktycznych oraz tworzenie właściwej atmosfery pracy.

 

Dyrekcja

Nauczyciele

Zgodnie z ustalonymi terminami

i według potrzeb

 

II

Ukierunkowanie procesu dydaktycznego na rozwój ucznia

 

1. Planowanie procesu dydaktycznego z uwzględnieniem możliwości i potrzeb uczniów oraz zaleceń Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

2. Stwarzanie warunków do rozwijania zainteresowań uczniów i motywowanie ich do udziału w konkursach.

3. Wspomaganie procesu uczenia się uczniów mających trudności w nauce:

a) indywidualizacja procesu kształcenia;

b) organizowanie zajęć wyrównywania wiedzy;

c) prowadzenie zajęć korekcyjno – kompensacyjnych.

4. Podniesienie efektów kształcenia:

a) przeprowadzenie sprawdzianów umiejętności po klasie III, IV i V;

c) analiza wyników sprawdzianów próbnych w klasie VI i sprawdzianów zewnętrznych,  opracowywanie wniosków do pracy w roku następnym i ich realizacja;

d) prowadzenie zajęć przygotowujących do sprawdzianu po klasie VI.

5. Przystępowanie uczniów do projektów edukacyjnych.

 

Dyrekcja

Nauczyciele

Na bieżąco

III

Wspomaganie nauczycieli w osiąganiu wysokiej

jakości pracy

 

1 Rozpoznawanie potrzeb szkoły i indywidualnych potrzeb nauczycieli oraz priorytetów Kuratora Oświaty w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli i zgodnie z tymi potrzebami i priorytetami opracowanie planu doskonalenia zawodowego.

2. Motywowanie nauczycieli do zdobywania kolejnych stopni awansu zawodowego.

Dyrekcja

Nauczyciele

Według potrzeb

IV

Ocena efektów kształcenia

 

1. Badanie osiągnięć edukacyjnych uczniów

na poszczególnych poziomach i wykorzystywanie wyników do podnoszenia efektywności kształcenia.

2. Udział w konkursach i projektach,  monitorowanie osiągnięć i efektów działań .

3. Zapraszanie absolwentów na uroczystości szkolne i spotkania.

 

Dyrekcja

Nauczyciele

Na bieżąco

 

 

WYCHOWANIE I OPIEKA

 

 

Zadania

 

Formy organizacji

 

Odpowiedzialni

Terminy realizacji

I

Zapewnienie wielokierunkowego i wszechstronnego rozwoju ucznia w przyjaznym i bezpiecznym środowisku

 

1. Stwarzanie równych szans rozwoju dla wszystkich uczniów:

a) przestrzeganie Konwencji Praw Dziecka, Praw Człowieka;

b) różnicowanie metod i form stosowanych na lekcjach do potrzeb i możliwości ucznia;

c) otaczanie szczególną opieką dzieci z biednych rodzin.

2. Stwarzanie warunków umożliwiających uczniom pracę w Samorządzie Uczniowskim i współdecydowanie o działalności szkoły.

3. Współpraca i udział dzieci w akcjach

organizowanych przez lokalne instytucje i organizacje.

4. Realizacja Programu Wychowawczego i uwzględnienie jego założeń w programach wychowawczych poszczególnych klas.

5. Zapewnienie uczniom bezpiecznych warunków pobytu w szkole.

6. Rozpoznawanie problemów wychowawczych

i organizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i rodziców.

7. Rozpoznawanie potrzeb w zakresie zdrowia oraz opieki i organizowanie różnych form pomocy dla uczniów, m.in. gimnastyka korekcyjna .

8 . Współpraca z instytucjami świadczącymi pomoc socjalną.

9. Profilaktyka uzależnień

a) realizacja i ocena skuteczności Programu Profilaktyki szkoły;

b) rozpoznawanie zagrożeń związanych z uzależnieniami oraz stosowanie środków zaradczych

c) współpraca z rodzicami oraz instytucjami wspierającymi działania profilaktyczne;

d) propagowanie alternatywnych i atrakcyjnych form spędzania czasu wolnego.

10. Propagowanie zdrowego stylu życia, kultury fizycznej i działań proekologicznych .

 

Dyrekcja

Nauczyciele

Pedagog,

Psycholog

Opiekunowie Samorządu Uczniowskiego,

 

Zgodnie z ustalonymi terminami

II

Kształtowanie postaw zgodnych z normami społecznymi

 

1. Umożliwianie uczniom kontaktu z różnymi formami kultury, np. teatr, kino, muzeum.

2. Współdziałanie z instytucjami i organizacjami propagującymi działalność społeczną i charytatywną.

3. Działania podejmowane w celu wyeliminowania niepożądanych zachowań uczniów.

 

Dyrekcja

Nauczyciele

Pedagog

Psycholog

 

Na bieżąco

 

III

Budowanie pozytywnego klimatu w szkole

 

1. Budowanie prawidłowych relacji pomiędzy uczniami, nauczycielami, rodzicami (dbałość o przestrzeganie statutu szkoły).

2. Podejmowanie działań służących integracji uczniów, nauczycieli, rodziców, pracowników administracji i obsługi,

a) wspólna organizacja imprez szkolnych, udział w wydarzeniach szkolnych, np. tradycje świąteczne, wycieczki, apele.

3. Kultywowanie tradycji szkolnej.

4. Zapoznawanie uczniów z historią szkoły, miasta, propagowanie dziedzictwa kulturowego regionu i zachęcanie do udziału w uroczystościach szkolnych i środowiskowych.

 

Dyrekcja

Nauczyciele Pedagog

Na bieżąco

 

 

FUNKCJONOWANIE SZKOŁY W ŚRODOWISKU LOKALNYM

 

 

Zadania

 

Formy organizacji

 

 

Odpowiedzialni

Terminy realizacji

I

Dążenie do aktywnego uczestnictwa rodziców w życiu szkoły

 

1. Pobudzanie aktywności rodziców, udział w imprezach szkolnych i ich współorganizacja.

2. Udział rodziców w konstruowaniu dokumentów wewnątrzszkolnych.

3. Prezentacja osiągnięć uczniów i szkoły.

4. Włączanie rodziców do procesu decyzyjnego (zasięganie opinii w sprawach uczniów, szkoły).

 

Dyrekcja

Nauczyciele

Pedagog

Psycholog

Na bieżąco

II

Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku

i promowanie swoich osiągnięć

 

1. Organizowanie imprez z udziałem  rodziców i instytucji współpracujących z naszą szkołą.

2. Prezentacja osiągnięć uczniów poprzez ich udział w konkursach, zawodach, imprezach środowiskowych.

3. Podejmowanie i wspieranie działań służących pożytkowi społeczności lokalnej.

 

Dyrekcja

Nauczyciele

Uczniowie

Na bieżąco

III

Promocja szkoły

 

 

1. Promocja i upowszechnienie informacji o ofercie edukacyjnej oraz podejmowanych działaniach i osiągnięciach:

a) publikacje informacyjne (foldery, gazetka szkolna, strona internetowa, tablice informacyjne),

b) dzień otwarty w szkole,

c) prezentacja działań i osiągnięć szkoły w lokalnych mediach.

 

Dyrekcja

Nauczyciele

 

Na bieżąco

 

 

EWALUACJA PROGRAMU

 

 1. Z Koncepcją pracy szkoły zostaną zapoznani uczniowie na lekcjach wychowawczych, a rodzice na najbliższych zebraniach. Treść zostanie zamieszczona na bip – ie Szkoły.
 2. Koncepcja pracy szkoły będzie poddana ewaluacji po zakończeniu jej realizacji.
 3. W trakcie obowiązywania koncepcji możliwe są propozycje zmian dyskutowane na radzie pedagogicznej.
 4. Efekty ewaluacji będą uwzględnione w kolejnej koncepcji.

 

 

Koncepcja przyjęta do realizacji uchwałą Rady Pedagogicznej nr 19 z dnia 27 kwietnia 2015 roku.

                                                                                 

 

Przew. Rady Pedagogicznej

                                                                                              Ewa Wańska

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Koncepcja rozwoju i funkcjonowania szkoły

Data utworzenia

2012-02-09

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

 • [2015-04-28] Edycja dokumentu przez Admin
 • [2015-04-28] Edycja dokumentu przez Admin
 • [2015-04-28] Edycja dokumentu przez Admin
 • [2013-09-08] Edycja dokumentu przez Admin
 • [2013-09-08] Edycja dokumentu przez Admin

Pokaż wszystkie zmiany

Dokument wyświetlono

817 razy