Biuletyn Informacji Publicznej

Jesteś tutaj: Strona główna » Menu przedmiotowe » Koncepcja rozwoju i funkcjonowania szkoły

Koncepcja rozwoju i funkcjonowania szkoły

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU 


SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 W ŚREMIE


 

I  Wstęp:


Szkoła jest instytucją powołaną do wspomagania wszechstronnego, zrównoważonego rozwoju dziecka w wymiarze intelektualnym, emocjonalnym, psychicznym, społecznym, fizycznym i duchowym.

Jako dyrektor dokładam wszelkich starań by stworzyć wspólnie z nauczycielami i pracownikami szkoły odpowiednie warunki w celu wyrównywania szans edukacyjnych podopiecznych. Jest to w odniesieniu do dzieci pochodzących w większości ze starej, uboższej części Jezioran ważnym zadaniem, dlatego że dystans ekonomiczny i cywilizacyjny dzielący różne rodziny ciągle się pogłębia.

 

II  Główne zadania:

  • Troska o ciągłe podwyższanie poziomu nauczania

- dbanie o rozwój zawodowy nauczycieli, zatrudnianie nauczycieli posiadających wysokie kwalifikacje i odpowiednie predyspozycje do pracy z dziećmi, dobór właściwych programów i metod nauczania,

- systematyczne i przemyślane wyposażanie szkoły w pomoce dydaktyczne

- zapobieganie niepowodzeniom szkolnym i wyrównywanie szans edukacyjnych

 - wspomaganie uczniów, aby „uczyli się uczyć przez całe życie"

- zbieranie informacji o uczniach - ich uzdolnieniach, zainteresowaniach, a także problemach, z jakimi się borykają, jako punkt wyjścia do:

- tworzenia kół zainteresowań, organizowania imprez szkolnych i środowiskowych, itp.

- organizowania opieki nad uczniami posiadającymi deficyty rozwojowe poprzez zespoły reedukacyjne i zajęcia dydaktyczno - wyrównawcze, współpraca z pedagogiem, psychologiem i logopedą w szkole i z Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną

- pracy z uczniem zdolnym ( kółka zainteresowań, przygotowania do konkursów, praca w redakcji szkolnej gazetki, itp.)

- wspomagania dzieci pochodzących z rodzin rozbitych, bezrobotnych, przeżywających problemy, (np. alkoholowy) dzieci z pogotowia opiekuńczego  poprzez wsparcie ze strony pedagoga szkolnego i instytucji współpracujących  - Policji, PCPR, OPS, świetlice socjoterapeutyczne,

- tworzenie możliwości uczestniczenia w kulturze, poprzez m.in.szukania sponsorów, przyjaciół i odpowiednich  programów - typu „Comenius" "Artystyczny Kogel Mogel" i inne

- wspieranie turystyki, zainteresowania przyrodą i problematyką ekologiczną

- rozwijanie czytelnictwa poprzez systematyczne wzbogacanie zasobów biblioteki szkolnej

- wspieranie samorządności uczniowskiej

  • Praca z zespołem nauczycieli

Szkoła służy nie tylko rozwojowi uczniów, ale również rozwojowi nauczycieli. Jest miejscem ich pracy i kariery życiowej, źródłem satysfakcji i sposobem samorealizacji. Nie można traktować nauczyciela wyłącznie instrumentalnie, nie uwzględniając autonomicznej wartości, jaką stanowi on sam i wielostronny rozwój jego osobowości. Postulat podmiotowości odnosi się w równej mierze do ucznia, jak i do nauczyciela. Bardzo ważne dla pracy placówki jest to, by wszyscy czuli się w niej dobrze.

Staramy się to osiągnąć poprzez:

a)     Stawianie jasnych wymagań, podejmowanie przemyślanych decyzji, stosowanie zrozumiałych kryteriów oceny, sprawiedliwe ocenianie i nagradzanie,

b)    dalsze włączanie nauczycieli do współkierowania i współdecydowania, by czuli się współodpowiedzialni za szkołę,

c)     traktowanie rady pedagogicznej jako partnera w kierowaniu szkołą,

d)    podtrzymywanie atmosfery pracy, którą udało się nam stworzyć: szacunku, życzliwości, gotowości do współpracy i pomocy między pracownikami i między pracownikami a dyrektorem szkoły,

e)     tworzenie warunków do wewnątrzszkolnego kształcenia nauczycieli

f)      zachęcanie do kształcenia ustawicznego, doradzanie i pomoc w zakresie rozwijania swoich umiejętności zawodowych, a tym samym do podwyższania kwalifikacji i w konsekwencji osiągania kolejnych szczebli awansu zawodowego,

g)     wspieranie postaw innowacyjnych

  • Współpraca z rodzicami i środowiskiem lokalnym.

Rodzice są pierwotnymi i głównymi wychowawcami swoich dzieci. Obowiązkiem nauczycieli jest wspomaganie rodziców w dziedzinie wychowania, dlatego konieczna jest życzliwa współpraca między rodzicami i nauczycielami. Mamy w tej dziedzinie spore osiągnięcia np. organizowany od lat wspólny Festyn Rodzinny, kiermsze świąteczne, klasowe Dni Babci i Dziadka, spotkania noworoczne przy choince i wiele innych imprez.

Bardzo dobrze układa się współpraca z radą rodziców. Jednak obserwowanym od lat problemem jest mała aktywność części rodziców. Podejmowane są następujące działania, by zmienić ten stan rzeczy:

- organizacja ciekawych form spotkań z rodzicami

- konsekwencja we wzajemnych relacjach

- dobra działalność rady rodziców jako przykład i sposób na „wciąganie" do aktywniejszych działań mniej czynnych rodziców

Bez współpracy ze środowiskiem lokalnym nie wyobrażamy sobie pracy szkoły.

Wspólne działania i pomoc np. Towarzystwa Miłośników Ziemi Śremskiej, klubu środowiskowego „Relax", LOK-u i innych instytucji na terenie miasta wzbogacają ofertę edukacyjną szkoły i uczą dzieci prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie, kształtują postawy obywatelskie.

Działania skierowane do środowiska służą również promocji szkoły.

Zadania te zawierają się w misji Szkoły Podstawowej nr 4, która powstała

w 2003 roku, w porozumieniu z wszystkimi podmiotami szkoły i nadal jest naszym „drogowskazem":


III  Misja szkoły


-         Tworzymy szkołę przyjazną dzieciom i bezpieczną.

-         Dziecko jest traktowane podmiotowo, zauważamy jego indywidualne potrzeby i rozwijamy uzdolnienia.

-         Nauczyciel autorytetem i przyjacielem ucznia.

-         Rodzice to partnerzy nauczyciela w wychowaniu i kształceniu dziecka.

-         Szkoła przygotowuje do życia - zapewnia rzetelną wiedzę, uczy uczyć się oraz wykorzystywać wiadomości i umiejętności w praktyce, także w sytuacjach problemowych.

-         Kształcimy ucznia świadomego swego pochodzenia, polskości, ale dążącego do wspólnej Europy - także poprzez otwarcie na poznawanie języków obcych.

 

Koncepcja powstała na bazie dokumentów funkcjonujących w szkole i na podstawie wielostronnych obserwacji życia szkolnego. Posłużyła również, jako materiał wyjściowy do przygotowania prezentacji w konkursie na dyrektora szkoły w 2012 roku. 

                                                                                                                                         Dyrektor szkoły

                                                                                                      mgr Ewa Wańska

Wersja do wydruku

Informacje o artykule


Tytuł dokumentu

Koncepcja rozwoju i funkcjonowania szkoły

Data utworzenia

2012-02-09

Osoba wprowadzająca dokument

Admin

Osoba tworząca dokument

Admin

Rejestr zmian dokumentu

  • [2013-09-08] Edycja dokumentu przez Admin
  • [2013-09-08] Edycja dokumentu przez Admin
  • [2012-10-02] Edycja dokumentu przez Admin
  • [2012-02-09] Utworzenie dokumentu przez Admin

Dokument wyświetlono

649 razy